Security operations center

Vybudovanie SOC je pomerne náročná úloha využívajúca komplex technologických, procesných a samozrejme ľudských zdrojov. My sme túto cestičku prešliapali za vás a môžeme vám poskytnúť jej výhody vo forme netPoint SOC.

Ako to funguje?

Tím vysoko špecializovaných analytikov má neustály dohľad nad tým čo sa práve deje s vašimi digitálnymi hodnotami. Na základe dohodnutých procesov môžu jednať proaktívne a zasiahnuť v spolupráci s vami už pri rodiacom sa incidente a tak predchádzať vzniku škôd. Zdrojom informácii sú relevantné technologické zariadenia vašej spoločnosti. Ich výber na základe spoločnej analýzy, ktorá je nutná, pokýva všetky aspekty potrebné pre získanie čo najlepšieho výsledku. Prípadne vám naši odborníci ochotne poradia čo by bolo potrebné doplniť, upraviť, zmeniť a pod.

Všetky získane informácie sú bezpečným spôsobom zozbierane do kolektora. Ďalším krokom je ich korelácia, kde už využívame poznatky získané pri analýze (čo s čím súvisí). Finálne sú získané a predspracované informácie spracované Security Information and Event Management (SIEM), ktorý sa postará o ich analytickú vizualizáciu.

 

V samotnom SIEM je použitá logika, ktorá zohľadňuje procesy a technológie vašej spoločnosti tak, aby poskytovala prehľad a vysokú mieru relevantnosti výsledkov. Toto nám umožňuje okamžite reagovať na vzniknutú situáciu a takýmto spôsobom zabezpečiť vysokú mieru aktívnej obrany všetkých vašich aktív.

Súčasná európska legislatíva zjednocuje postupy pri sieťovej a informačnej bezpečnosti ako aj pri ochrane osobných údajov naprieč krajinami EÚ. Už v roku 2018 budú spoločnosti musieť vediet vyhodnocovať bezpečnostné riziká a reagovať správnym spôsobom na bezpečnostné hrozby. netPoint SOC je pripravené tak, aby pomohlo klientom splniť náročné požiadavky vyplývajúce zo Smernice o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii.

Táto sa týka poskytovateľov základných služieb, medzi ktoré patria subjekty z oblastí energetiky, dopravy, zdravotníctva, bankovníctva a ďalšie. netPoint SOC takisto napomáha dosiahnuť súlad s Nariadením EÚ a Rady Európy o ochrane osobných údajov, hlavne v oblastiach, ktoré vyžadujú monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí.