Network and Information Systems

Smernica NIS (Network and Information Systems) je prvou celoeurópskou legislatívnou úpravou problematiky kybernetickej bezpečnosti. Začne sa uplatňovať od 10. mája 2018 a spoločnosti poskytujúce služby cloud computingu, internetových vyhľadávačov alebo online trhoviska, prípadne pôsobiace v odvetví dopravy, bankovníctva, zdravotníctva, verejnej správy, digitálnej infraštruktúry, energetiky, infraštruktúry finančných trhov, alebo dodávajúce pitnú vodu sú povinné sa zosúladiť s jej požiadavkami.

  • Posúdenie rizík súvisiacich s požiadavkami NIS.
  • Prehodnotenie interných bezpečnostných procesov.
  • Návrh stratégie reakcie na bezpečnostné incidenty.
  • Implementácia  minimálnej úrovne bezpečnosti.
  • Konzultácia výberu technológií pre plnenie požiadaviek smernice NIS.
  • Konzultácia pri implementovaní systému včasného nahlasovania incidentov.